Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn het contract tussen jou en First Grade International Ltd (‘ons’, ‘wij’ enz.). Door onze website te bezoeken of te gebruiken, ga je ermee akkoord je aan deze voorwaarden te houden.

Wij zijn: First Grade International Ltd (T/A Koko Dairy Free), een onderneming, geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 04603605. Ons adres is: Coconut House Tay Court, Isidore Road, Bromsgrove Enterprise Park, Bromsgrove, Worcestershire, United Kingdom, B60 3FQ.

Jij bent: elke persoon die onze website gebruikt.

We verzoeken je deze overeenkomst zorgvuldig te lezen en te bewaren. Als je er niet mee akkoord gaat, moet je onze website onmiddellijk verlaten.

Dit zijn de overeengekomen voorwaarden.

Definities

‘Inhoud’ is de tekstuele, visuele of auditieve inhoud die in de context van je ervaring op onze website te vinden is. Deze kan o.a. het volgende omvatten: tekst, geluid, afbeeldingen/foto’s, video’s en animaties.

‘Intellectuele eigendom’ is intellectuele eigendom van eender welke soort die wij bezitten, al dan niet geregistreerd of registreerbaar in eender welk land, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten van alle aard die vanaf vandaag zullen bestaan en met inbegrip van onder andere patenten, handelsmerken, niet-geregistreerde merken, designs, copyrights, software, domeinnamen, ontdekkingen, creaties en uitvindingen, samen met alle rechten die uit deze rechten voortvloeien.

‘Onze website’ betekent elke website of dienst, ontworpen voor elektronische toegang via mobiele of vaste apparaten, die wij bezitten of beheren.

‘Diensten’ zijn de diensten, verstrekt van op onze website.

Intellectuele eigendom

Je stemt ermee in dat je te allen tijde:

 • niets zal doen dat de waarde van onze Intellectuee eigendom vermindert of zou kunnen verminderen of ons bezit ervan in het gedrang brengt of zou kunnen brengen;
 • ons op de hoogte zal brengen van elk vermoeden van schending van de Intellectuele eigendom;
 • met betrekking tot ons werk, door ons aan jou verstrekt of toegankelijk gemaakt, zal je:
  • dit niet kopiëren of wijzigingen aanbrengen aan eender welk deel van zijn code;
  • dit niet gebruiken op een manier die niet door deze overeenkomst is voorzien;
  • er geen toegang toe geven aan andere personen dan jezelf, de licentiehouder onder deze overeenkomst;
  • er op geen enkele manier informatie over verstrekken aan een andere persoon of in het algemeen;
 • de Intellectuele eigendom niet gebruiken, tenzij rechtstreeks zoals bedoeld onder deze overeenkomst of in ons belang.

Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid

 • De wet verschilt van land tot land. Deze paragraaf is van toepassing in zover het toepasselijke recht het toestaat.
 • Alle impliciete voorwaarden, garanties en bepalingen zijn van deze overeenkomst uitgesloten. Indien een impliciete voorwaarde, garantie of bepaling in een bepaalde jurisdictie niet kan worden uitgesloten, wordt beschouwd dat de werking van deze subparagraaf wordt beperkt, alleen in zover nodig om die specifieke voorwaarde, garantie of bepaling op te heffen.
 • Je wordt erop gewezen dat de Inhoud technische onjuistheden of typfouten kan bevatten. Dit is onvermijdelijk op elke grote website. We zouden je dankbaar zijn als je ons onmiddellijk zou kunnen verwittigen als je een dergelijke onjuistheid of fout vaststelt.
 • Onze Website bevat links naar andere websites. Over die websites hebben wij geen bevoegdheid of controle. Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud van dergelijke gelinkte websites of voor enig verlies of schade, voortvloeiend uit jouw gebruik van een dergelijke website of uit het feit dat je diensten of goederen aankoopt via een dergelijke website.
 • De Website van Koko Dairy Free wordt als dusdanig aangeboden. Wij beweren of garanderen niet dat onze Website:
  • nuttig zal zijn voor jou;
  • van voldoende kwaliteit zal zijn;
  • geschikt is voor specifieke doeleinden;
  • zonder onderbreking of zonder fouten beschikbaar of toegankelijk zal zijn.
 • Wij beweren niet dat we deskundige kennis bezitten over welk onderwerp ook. Wij verwerpen alle verplichtingen of aansprakelijkheid tegenover jou die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit informatie die je op onze website hebt gevonden.
 • Wij stellen ons niet verantwoordelijk voor advertenties van derden die op onze Website of via de Diensten worden gepubliceerd.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld tegenover jou voor verliezen of kosten die:
  • een onrechtstreeks of consequentieel verlies betekenen; of
  • die een economisch verlies of ander verlies van omzet, winsten, bedrijfsvoering of goodwill betekenen, ook al was een dergelijk verlies redelijkerwijze voorzienbaar of ook al wisten wij dat het mogelijk was dat je dergelijk verlies zou lijden.
 • Deze paragraaf (en elke andere paragraaf die onze aansprakelijkheid uitsluit of beperkt) is van toepassing op onze directeurs, medewerkers, werknemers, onderaannemers, agenten en verwante ondernemingen (die deze clausule kunnen afdwingen onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, evenals op onszelf.

Diverse

Wij volgen een krachtig en precies privacybeleid, dat volledig voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2018.

 • Als een bepaling of voorwaarde van deze overeenkomst op eender welk moment als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd door eender welk rechtsgebied, moet ze als gewijzigd of beperkt worden behandeld, maar enkel in de minimale mate, nodig om ze af te stemmen op het recht van dat rechtsgebied en om te vermijden dat ze ongeldig is en zal ze bindend zijn in die gewijzigde of beperkte vorm. Behoudens het voorgaande moet elke bepaling als scheidbaar worden beschouwd en mag ze in geen geval enige van de andere bepalingen beïnvloeden.
 • Het feit dat een van de partijen nalaat of treuzelt om een recht, rechtsmiddel of volmacht uit te oefenen, zal in geen geval worden beschouwd als afstand hiervan of als een intentie om dat of een ander recht te beperken in de toekomst.
 • Alle communicatie van een van de partijen aan de andere moet persoonlijk worden geleverd of via prioritaire post verzonden.
 • Ze wordt als geleverd beschouwd:
  • indien persoonlijk afgeleverd: op de dag van de levering;
  • indien verzonden per post naar het juiste adres: binnen de 72 uur na verzending.
 • De geldigheid, opzet en uitvoering van deze overeenkomst zijn onderhevig aan het recht van Engeland en Wales. Je gaat ermee akkoord dat elk geschil dat eruit voortvloeit, alleen in dat land zal worden beslecht.