Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van First Grade International Ltd. In dit document verwijzen de termen ‘wij’, ‘we’, ‘onze’ of ‘ons’ naar First Grade International Ltd (T/A Koko Dairy Free).

We zijn een onderneming, geregistreerd in Engeland en Wales onder het nummer 04603605.

Onze maatschappelijke zetel bevindt zich in Coconut House Tay Court, Isidore Road, Bromsgrove Enterprise Park, Bromsgrove, Worcestershire, United Kingdom, B60 3FQ.

Introductie

Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop wij informatie die wij van u verzamelen en verwerken, of die u aan ons verstrekt. Het heeft betrekking op informatie die u zou kunnen identificeren (“”persoonlijke informatie””) en op informatie die niet kan worden geïdentificeerd. In de context van de wet en deze mededeling betekent “”verwerken”” het verzamelen, opslaan, overdragen, gebruiken of anderszins handelen op basis van informatie. Het vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij zetten ons in voor de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie. Ons beleid is niet alleen een oefening in het naleven van de wet, maar een voortzetting van ons respect voor u en uw persoonlijke informatie.

Wij verbinden ons ertoe om de vertrouwelijkheid van alle informatie die u ons verstrekt te bewaren en hopen dat u dit ook doet.

Ons beleid is in overeenstemming met de Data Protection Act 2018 (wet) waarin de EU General Data Protection Regulation (GDPR) is opgenomen.

De wet verplicht ons om u te informeren over uw rechten en onze verplichtingen ten aanzien van de verwerking en controle van uw persoonsgegevens. Wij doen dit nu, door u te vragen de informatie op http://www.knowyourprivacyrights.org te lezen.

Behalve zoals hieronder uiteengezet, delen we geen informatie die via onze website is verzameld, verkopen we deze niet en maken we deze niet bekend aan derden.

Gegevensbeschermingsfunctionaris

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor de naleving van ons beleid.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze DPO-medewerker via info@kokodairyfree.com.

Gebruikte gegevens

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. We hebben deze als volgt in groepen ingedeeld:

Uw identiteit omvat informatie zoals voornaam, achternaam, titel, geboortedatum en andere identificatiegegevens die u mogelijk op een bepaald moment hebt verstrekt.

Uw contactgegevens omvatten informatie zoals factuuradres, leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummers en alle andere informatie die u aan ons hebt verstrekt voor communicatie- of vergaderdoeleinden.

Technische gegevens omvatten uw internetprotocol (IP)-adres, het type en de versie van uw browser, de instelling en locatie van de tijdzone, de typen en versies van de browserplug-ins, het besturingssysteem en het platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

Marketinggegevens omvatten uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons; communicatievoorkeuren; reacties en acties met betrekking tot uw gebruik van onze diensten.

We kunnen anonieme gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, aggregeren voor welk doel dan ook. Anonieme gegevens zijn gegevens die u niet als individu identificeren. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit uw persoonlijke gegevens, maar worden in de wet niet als persoonlijke informatie beschouwd omdat ze uw identiteit niet onthullen.

Zo kunnen we bijvoorbeeld profielgegevens samenvoegen om de interesse in een product of dienst te beoordelen.

Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke informatie zodat deze u op enigerlei wijze kan identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke informatie en zullen deze worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Speciale persoonlijke informatie

Speciale persoonlijke gegevens zijn gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens.

Wij verzamelen geen speciale persoonlijke informatie over u.

Als u geen persoonlijke informatie verstrekt, hebben we het volgende nodig

Wanneer wij op grond van de wet of op grond van een contract met u verplicht zijn om persoonsgegevens te verzamelen en u deze gegevens niet op verzoek verstrekt, is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om dat contract na te komen. In dit geval kan het zijn dat we moeten stoppen met het verlenen van een dienst. Als dit het geval is, zullen we u op dat moment op de hoogte brengen.

De grondslagen waarop wij informatie over u verwerken

Wij zijn wettelijk verplicht om te bepalen onder welke van de zes gedefinieerde grondslagen wij de verschillende categorieën van uw persoonlijke gegevens verwerken, en om u te informeren over de grondslag voor elke categorie.

Indien een basis waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken niet meer relevant is, zullen wij de verwerking van uw gegevens onmiddellijk stopzetten.

Indien de basis verandert, zullen wij u, indien de wet dit vereist, informeren over de verandering en over elke nieuwe basis waarop wij hebben bepaald dat wij uw informatie mogen blijven verwerken.

Informatie die we verwerken omdat we een contractuele verplichting met u hebben

Wanneer u een account aanmaakt op onze website, een product of dienst van ons koopt, of anderszins instemt met onze voorwaarden, wordt er een contract tussen u en ons gesloten.

Om onze verplichtingen uit hoofde van dat contract uit te voeren, moeten wij de informatie die u ons geeft, verwerken. Sommige van deze informatie kan persoonlijke informatie zijn.

We kunnen deze gebruiken om dit te doen:

 • uw identiteit te verifiëren voor veiligheidsdoeleinden
 • producten aan u verkopen
 • u te voorzien van onze diensten
 • u suggesties en advies te geven over producten, diensten en hoe u het meeste uit het gebruik van onze website kunt halen

Wij verwerken deze informatie op basis van het feit dat er een contract tussen ons is, of dat u ons heeft gevraagd de informatie te gebruiken voordat wij een juridisch contract aangaan.

Wij zullen deze informatie blijven verwerken totdat het contract tussen ons eindigt of wordt beëindigd door een van beide partijen onder de voorwaarden van het contract.

Informatie die we met uw toestemming verwerken

Door middel van bepaalde acties wanneer er anders geen contractuele relatie tussen ons bestaat, zoals wanneer u onze website bezoekt of ons vraagt om u meer informatie te verstrekken over ons bedrijf, inclusief onze producten en diensten, geeft u ons toestemming om informatie te verwerken die mogelijk persoonlijke informatie is.

Waar mogelijk proberen we uw uitdrukkelijke toestemming te krijgen om deze informatie te verwerken, bijvoorbeeld door u te vragen in te stemmen met ons gebruik van cookies.

Als u ons hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw naam en contactgegevens van tijd tot tijd doorgeven aan geselecteerde medewerkers waarvan wij denken dat zij diensten of producten kunnen leveren die u nuttig zou vinden.

We blijven uw informatie op deze basis verwerken totdat u uw toestemming intrekt of totdat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat uw toestemming niet langer bestaat.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door onze DPO-medewerker te instrueren op info@kokodairyfree.com. Als u dat doet, is het echter mogelijk dat u onze website of onze diensten niet meer kunt gebruiken.

Informatie die we verwerken met het oog op legitieme belangen

We kunnen informatie verwerken op basis van het feit dat er een legitiem belang is, zowel voor u als voor ons, om dit te doen.

Wanneer wij uw informatie op deze basis verwerken, doen wij dat na zorgvuldige overweging:

 • of hetzelfde doel met andere middelen kan worden bereikt
 • of de verwerking (of niet) u schade kan berokkenen
 • of u van ons verwacht dat wij uw gegevens verwerken, en of u het in de ronde redelijk vindt om dit te doen.

Zo kunnen wij uw gegevens bijvoorbeeld op deze basis verwerken voor de doeleinden van:

 • het bijhouden van gegevens voor een goede en noodzakelijke administratie van ons bedrijf
 • reageren op ongevraagde communicatie van u, waarop u volgens ons een reactie zou verwachten
 • het beschermen en doen gelden van de wettelijke rechten van elke partij
 • het verzekeren tegen of het verkrijgen van professioneel advies dat nodig is om bedrijfsrisico’s te beheersen
 • het beschermen van uw belangen wanneer wij denken dat het onze plicht is

Informatie die we verwerken omdat we een wettelijke verplichting hebben

Soms moeten we uw gegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld verplicht worden om informatie te verstrekken aan gerechtelijke instanties als zij daarom vragen of als zij de juiste toestemming hebben, zoals een huiszoekingsbevel of een gerechtelijk bevel.

Dit kan uw persoonlijke informatie omvatten.

Specifiek gebruik van de informatie die u ons verstrekt

Informatie die wordt verstrekt met dien verstande dat deze met een derde partij zal worden gedeeld

Op onze website kunt u informatie plaatsen met het oog op het lezen, kopiëren, downloaden of gebruiken van deze informatie door andere mensen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • het plaatsen van een bericht op ons forum of in onze gemeenschapstools
 • het uploaden van een recept
 • beoordeling of herziening van de inhoud

Bij het plaatsen van persoonlijke informatie is het aan u om uzelf tevreden te stellen over het privacyniveau van elke persoon die er gebruik van zou kunnen maken.

We gebruiken deze informatie niet specifiek, behalve om deze te laten zien of te delen.

We slaan ze wel op, en we behouden ons het recht voor om ze in de toekomst te gebruiken op eender welke manier die we beslissen.

Zodra uw informatie in het publieke domein komt, hebben we geen controle meer over wat een individuele derde partij ermee kan doen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor hun acties op enig moment.

Mits uw verzoek redelijk is en er geen wettelijke basis voor ons is om het te bewaren, kunnen wij naar eigen goeddunken instemmen met uw verzoek om persoonlijke informatie die u hebt geplaatst te verwijderen. U kunt een verzoek indienen door contact op te nemen met onze DPO-medewerker via info@kokodairyfree.com.

Klachten over de inhoud van onze website

Onze website is een publicatiemedium. Iedereen kan zich registreren en vervolgens informatie over zichzelf, zichzelf of een ander persoon publiceren.

Wij proberen de door gebruikers gegenereerde inhoud te matigen, maar dat lukt ons niet altijd zodra die inhoud is gepubliceerd.

Als u een klacht indient over de inhoud van onze website, zullen wij uw klacht onderzoeken.

Als we vinden dat het gerechtvaardigd is of als we denken dat de wet ons daartoe verplicht, zullen we de inhoud verwijderen terwijl we onderzoek doen.

Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht, dus we moeten een oordeel vellen over wiens recht wordt belemmerd: dat van u, of dat van de persoon die de inhoud heeft geplaatst die u beledigt.

Als we denken dat uw klacht vexatoir is of zonder enige basis, zullen we er niet met u over corresponderen.

Communiceren met ons

Wanneer u contact met ons opneemt, hetzij telefonisch, hetzij via onze website of per e-mail, verzamelen wij de gegevens die u ons heeft gegeven om u te kunnen antwoorden met de informatie die u nodig heeft.

Wij registreren uw verzoek en ons antwoord om de efficiëntie van ons bedrijf te verhogen.

Wij houden persoonlijk identificeerbare informatie bij die aan uw bericht is gekoppeld, zoals uw naam en e-mailadres, zodat wij onze communicatie met u kunnen volgen om u een kwalitatief hoogwaardige service te kunnen bieden.

Klachten

Wanneer wij een klacht ontvangen, registreren wij alle informatie die u ons heeft gegeven.

We gebruiken die informatie om uw klacht op te lossen.

Als uw klacht ons redelijkerwijs verplicht om contact op te nemen met een andere persoon, kunnen we besluiten om een deel van de informatie in uw klacht aan die andere persoon te geven. We doen dit zo weinig mogelijk, maar het is een kwestie van onze eigen beoordeling of we informatie geven, en als we dat doen, wat die informatie is.

We kunnen ook statistieken opstellen met informatie uit deze bron om het niveau van onze dienstverlening te beoordelen, maar niet op een manier die u of een andere persoon zou kunnen identificeren.

Affiliate en business partner informatie

Dit is informatie die u ons geeft in uw hoedanigheid van affiliate van ons of als zakenpartner.

Het stelt ons in staat om bezoekers te herkennen die u naar ons heeft verwezen, en om u te crediteren voor de commissie die voor dergelijke verwijzingen verschuldigd is. Het omvat ook informatie die ons in staat stelt om commissie aan u over te dragen.

De informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van de informatie en van de voorwaarden van onze relatie te bewaren.

We verwachten dat elke affiliate of partner akkoord gaat met dit beleid.

Gebruik van informatie die we verzamelen via geautomatiseerde systemen wanneer u onze website bezoekt

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze maken het mogelijk om informatie die op de ene webpagina is verzameld, op te slaan totdat deze nodig is voor gebruik op een andere webpagina, zodat een website u een gepersonaliseerde ervaring kan bieden en de website-eigenaar statistieken kan bijhouden over hoe u de website gebruikt, zodat deze kan worden verbeterd.

Sommige cookies kunnen gedurende een bepaalde periode worden opgeslagen, bijvoorbeeld een dag of totdat u uw browser sluit. Andere gaan eindeloos mee.

Uw webbrowser zou u in staat moeten stellen uw keuze te verwijderen. Ook moet u het gebruik ervan kunnen voorkomen of beperken.

Onze website maakt gebruik van cookies. Ze worden geplaatst door software die op onze servers werkt, en door software die wordt beheerd door derden wiens diensten wij gebruiken.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, vragen wij u of u wilt dat wij cookies gebruiken. Als u ervoor kiest om ze niet te accepteren, zullen we ze niet gebruiken voor uw bezoek, behalve om vast te leggen dat u niet hebt ingestemd met het gebruik ervan voor een ander doel.

Als u ervoor kiest om geen gebruik te maken van cookies of als u het gebruik ervan verhindert via de instellingen van uw browser, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

Wij gebruiken cookies op de volgende manieren:

 • om bij te houden hoe u onze website gebruikt
 • om vast te leggen of u specifieke berichten hebt gezien die we op onze website weergeven
 • om u ondertekend te houden op onze site
 • om uw antwoorden op enquêtes en vragenlijsten op onze site op te nemen terwijl u ze invult
 • om de gespreksdraad op te nemen tijdens een live chat met ons ondersteuningsteam

We geven meer informatie over de cookies die we gebruiken in ons cookiebeleid.

Persoonlijke identificatoren van uw browseactiviteit

Verzoeken van uw webbrowser aan onze servers voor webpagina’s en andere inhoud op onze website worden geregistreerd.

Wij registreren informatie zoals uw geografische locatie, uw internetprovider en uw IP-adres. We registreren ook informatie over de software die u gebruikt om onze website te bekijken, zoals het type computer of apparaat en de schermresolutie.

We gebruiken deze informatie om de populariteit van de webpagina’s op onze website te beoordelen en hoe we presteren bij het aanbieden van inhoud aan u.

In combinatie met andere informatie die we over u kennen uit eerdere bezoeken, kunnen de gegevens mogelijk worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zelfs als u niet bent aangemeld bij onze website.

Ons gebruik van re-marketing

Re-marketing houdt in dat u een cookie op uw computer plaatst wanneer u onze website bezoekt om u een advertentie voor onze producten of diensten te kunnen aanbieden wanneer u een andere website bezoekt.

We kunnen een derde partij gebruiken om ons van tijd tot tijd re-marketingdiensten te leveren. Als dat het geval is, dan kunt u, als u toestemming hebt gegeven voor ons gebruik van cookies, op andere websites advertenties voor onze producten en diensten zien.

Openbaarmaking en delen van uw informatie

Informatie die wij van derden krijgen

Hoewel wij uw persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken (behalve zoals uiteengezet in deze mededeling), ontvangen wij soms gegevens die indirect zijn samengesteld uit uw persoonlijke informatie van derden wier diensten wij gebruiken.

Dergelijke informatie is niet persoonlijk identificeerbaar voor u.

Advertenties van derden op onze website

Derden kunnen op onze website adverteren. Daarbij kunnen deze partijen, hun agenten of andere bedrijven die voor hen werken, gebruik maken van technologie die automatisch informatie over u verzamelt wanneer hun advertentie op onze website wordt weergegeven.

Ze kunnen ook andere technologie gebruiken zoals cookies of JavaScript om de inhoud van hun advertenties te personaliseren en om de prestaties ervan te meten.

Wij hebben geen controle over deze technologieën of de gegevens die deze partijen verkrijgen. Daarom heeft deze privacyverklaring geen betrekking op de informatiepraktijken van deze derden.

Gegevens kunnen buiten de Europese Unie worden verwerkt

Onze websites worden gehost in het Verenigd Koninkrijk.

We kunnen ook van tijd tot tijd gebruik maken van uitbestede diensten in landen buiten de Europese Unie voor andere aspecten van ons bedrijf.

Dienovereenkomstig kunnen gegevens die binnen het Verenigd Koninkrijk of in een ander land zijn verkregen, buiten de Europese Unie worden verwerkt.

Wij maken gebruik van de volgende waarborgen met betrekking tot gegevens die buiten de Europese Unie worden overgedragen:

 • de verwerker bevindt zich binnen hetzelfde concern als ons bedrijf of onze organisatie en houdt zich aan dezelfde bindende bedrijfsregels met betrekking tot gegevensverwerking.
 • de gegevensbeschermingsclausules in onze contracten met gegevensverwerkers bevatten overdrachtclausules die zijn geschreven door of goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie
 • we voldoen aan een gedragscode die door een toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie is goedgekeurd

Controle over uw eigen informatie

Uw plicht om ons op de hoogte te brengen van wijzigingen

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U kunt te allen tijde de persoonlijk identificeerbare informatie die wij over u hebben bekijken of bijwerken door in te loggen op uw account op onze website.

Om een kopie te krijgen van de informatie die niet op onze website staat, dient u contact met ons op te nemen om dat verzoek te doen.

Na ontvangst van het verzoek zullen wij u vertellen wanneer wij de informatie verwachten te verstrekken en of wij kosten in rekening brengen voor het verstrekken van de informatie.

Verwijdering van uw gegevens

Als u wilt dat wij persoonlijk identificeerbare informatie van onze website verwijderen, dient u contact met ons op te nemen om uw verzoek te doen.

Dit kan de service die wij u kunnen bieden beperken.

Verificatie van uw gegevens

Wanneer we een verzoek ontvangen om toegang te krijgen tot persoonlijke identificeerbare informatie, deze te bewerken of te verwijderen, zullen we eerst redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang verlenen of op andere wijze actie ondernemen. Dit is belangrijk om uw informatie te beschermen.

Andere zaken

Gebruik van de site door kinderen

Wij verkopen geen producten of verlenen geen diensten voor aankoop door kinderen, noch verkopen wij aan kinderen.

Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u onze website alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.

We verzamelen gegevens over alle gebruikers van en bezoekers aan deze gebieden, ongeacht hun leeftijd, en we verwachten dat sommige van die gebruikers en bezoekers kinderen zullen zijn.

Zulke kindergebruikers en bezoekers zullen onvermijdelijk andere delen van de site bezoeken en zullen onderworpen zijn aan wat voor on-site marketing ze ook vinden, waar ze ook komen.

Encryptie van de gegevens die tussen ons worden verzonden

We gebruiken Secure Sockets Layer (SSL) certificaten om onze identiteit te verifiëren naar uw browser en om alle gegevens die u ons geeft te versleutelen.

Wanneer informatie tussen ons wordt overgedragen, kunt u controleren of dit gebeurt met behulp van SSL door te zoeken naar een gesloten hangslotsymbool of een ander vertrouwenskenmerk in de URL-balk of de werkbalk van uw browser.

Hoe u kunt klagen

Als u niet tevreden bent met ons privacybeleid of als u een klacht heeft, moet u dit aan ons melden.

Als een geschil niet wordt beslecht, hopen we dat u akkoord gaat om te proberen het geschil op te lossen door te goeder trouw met ons in een proces van bemiddeling of arbitrage te stappen.

Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO). Dit kan worden gedaan op https://ico.org.uk/make-a-complaint/. Wij stellen het echter op prijs dat u de gelegenheid krijgt om met u te praten over uw bezorgdheid voordat u de ICO benadert.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens

Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, bewaren wij uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor ons:

 • om u de door u gevraagde diensten te kunnen leveren;
 • om te voldoen aan andere wetgeving, ook voor de periode die door onze belastingdienst wordt geëist;
 • om een vordering of verweer in rechte te ondersteunen.

Naleving van de wet

Ons privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de wetgeving van elk land of rechtsgebied waar we zaken willen doen. Als u denkt dat het niet voldoet aan de wet van uw rechtsgebied, dan horen we dat graag van u.

Uiteindelijk is het echter uw keuze of u gebruik wilt maken van onze website.

Herziening van dit privacybeleid

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen als dat nodig is. De voorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die hier op onze website staan vermeld op de dag dat u onze website gebruikt. Wij raden u aan een kopie af te drukken voor uw administratie.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.